E3-1225v2

Intel Xeon E3-1225v2 3.2GHz
4 Cores
16GB
3x2TB SATA

شروع از
800.00DH
ماهانه
سفارش دهید
E3-1245v2

E3-1245v2 3.4GHz
4 Cores
32GB
2x480 GB SSD

شروع از
930.00DH
ماهانه
سفارش دهید
E5 1650

Intel Xeon E5-1630v3 3.7GHz
4 Cores
64GB
4x2TB SATA

شروع از
1560.00DH
ماهانه
سفارش دهید
E5 2620v2

2xIntel Xeon E5 2620v2 2.4GHz
4 Cores
128GB
1TB SSD

شروع از
1950.00DH
ماهانه
سفارش دهید
2x Intel Xeon E5 2620v2
  • Douze cœurs CPU
  • 256 GB SSD, 3 To HDD Espace disque
  • 128 Go Memoire
  • 10 To Trafic
شروع از
2000.00DH
ماهانه
سفارش دهید